1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Εισαγωγή

Στην εταιρεία ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ δεν γίνεται ανεκτή καμία μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, θυματοποίησης, εκφοβισμού ή σεξουαλικής παρενόχλησης και διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Η πολιτική της εταιρείας για την αντιμετώπιση των ανωτέρω θεμάτων στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Οι μορφές συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης μπορούν να λάβουν χώρα στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων και χώρων όπου ο εργαζόμενος παρέχει εργασία, λαμβάνει αμοιβή, κάνει διάλειμμα ιδίως, για ανάπαυση ή για φαγητό, σε χώρους ατομικής υγιεινής και φροντίδας, αποδυτηρίων ή καταλυμάτων και στις μετακινήσεις από και προς την εργασία του, τις λοιπές μετακινήσεις, τα ταξίδια, την εκπαίδευση, καθώς και τις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία και τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Σκοπός αυτής της πολιτικής της εταιρείας μας είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος ανεξαρτήτως του συμβατικού καθεστώτος των εργαζομένων (συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, των ασκούμενων και των μαθητευόμενων) στο οποίο η παρενόχληση και ο εκφοβισμός απαγορεύονται και όπου οι εργαζόμενοι θα έχουν τη βεβαιότητα ότι το πρόβλημά τους θα αντιμετωπιστεί με διάκριση και υπευθυνότητα από την εταιρεία.

1.1 Στρατηγικό πλαίσιο ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης

Αποτελεί πρωταρχικό καθήκον και υποχρέωση της ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ :

α) Να παραλαμβάνει, να διερευνά και να διαχειρίζεται κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και παρενόχληση, με εμπιστευτικότητα και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να μην παρεμποδίζει την παραλαβή, τη διερεύνηση και τη διαχείριση των καταγγελιών ή αναφορών αυτών,

β) να παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα τέτοιου είδους περιστατικού ή συμπεριφοράς, εφόσον ζητηθεί στην εταιρεία από αυτές,

γ) να παρέχει στους εργαζομένους πληροφορίες σχετικές με τους πιθανούς κινδύνους βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο και με τα σχετικά μέτρα πρόληψης και προστασίας,

συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του εργοδότη επί τέτοιων περιστατικών,

δ) να ενημερώνει τους εργαζομένους της για τις διαδικασίες που υφίστανται σε επίπεδο επιχείρησης για την καταγγελία και την αντιμετώπιση τέτοιων μορφών συμπεριφοράς, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για τις αρμόδιες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διοικητικές και δικαστικές αρχές.

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

2.1 Εννοιολογική προσέγγιση

Απαγορεύεται κάθε μορφής βία και παρενόχληση, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Ως «βία και παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ' επανάληψη.

Ως «παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκ-φοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης.

Ως «παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, το σεξουαλικό του προσανατολισμό οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.

2.2 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Η ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ κατόπιν ενημέρωσης των εργαζομένων της υιοθετεί την πολιτική για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών η οποία περιλαμβάνει :

α) ασφαλείς και εύκολα προσβάσιμους διαύλους επικοινωνίας για την υποδοχή των καταγγελιών, καθώς και τον προσδιορισμό των αρμοδίων προσώπων εντός της επιχείρησης για την παραλαβή και την εξέταση των καταγγελιών και την ενημέρωση των καταγγελλόντων,

β) έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων,

γ) την απαγόρευση αντιποίνων και περαιτέρω θυματοποίησης του θιγόμενου προσώπου,

δ) την περιγραφή των συνεπειών επί διαπίστωσης παραβιάσεων,

ε) τη συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί.

2.3 Υποβολή καταγγελίας

Όταν εργαζόμενος ή με άλλη σχέση απασχολούμενος στην εταιρεία ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ παραβιάσει την απαγόρευση βίας και παρενόχλησης του άρθρου 4 Ν. 4808/2021, τότε η ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα μέτρα κατά περίπτωση σε βάρος του καταγγελλόμενου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας και την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ.

Σε περίπτωση κατά την οποία λάβει χώρα περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος εργαζομένου, έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον κατά την εύλογη πεποίθησή του υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του.

Οι καταγγελίες μπορούν πάντα να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή ή να λάβει χώρα διαμεσολάβηση και συμβιβασμός μέσω συζήτησης (πρόσκληση και ακρόαση δύο μερών) και ταυτόχρονη λήξη του συμβάντος.

2.4 Τρόποι καταγγελίας – Εμπέδωση εμπιστοσύνης

Το περιστατικό της καταγγελίας γίνεται ηλεκτρονικά. Ο καταγγέλων/ουσα έχει τη δυνατότητα να προβεί στην καταγγελία του στην ηλεκτρονική διεύθυνση internal.network.affairs@getremed.gr ή στο τηλέφωνο 2109219160 εσωτ. 115, καθημερινά από 11.00 έως 15.00. (εργάσιμες ημέρες).